Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die de BSP-Administraties aan de site besteedt, is het mogelijk dat de informatie, producten en diensten op de site onvolledig c.q. onjuist zijn.

De informatie op de site wordt periodiek aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden doorgevoerd.

Een bezoeker van de site mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere in de site opgeslagen informatie openbaar maken of op enige wijze verveelvoudigen zonder toestemming van BSP-Administraties. Hieronder wordt tevens verstaan het verveelvoudigen van informatie en of delen daarvan door de publicatie op een elektronisch (computer-) netwerk.

De foto’s welke gebruikt zijn op deze website zijn gemaakt door Gert Jan Doodkorte en zijn met zijn toestemming geplaatst en mogen niet door derden gebruikt worden.

Wij bieden, tenzij uitdrukkelijk anders wordt vermeld, de informatie op de website aan als een vorm van dienstverlening. In het bijzonder aan onze huidige en toekomstige relaties, maar in feite aan een ieder die toegang heeft tot internet. Uitdrukkelijk dient de op de website verstrekte informatie niet te worden beschouwd als (onderdeel van ons) juridisch, fiscaal of financieel advies. Er kunnen geen rechten aan worden ontleend.

BSP-Administraties sluit alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei schade, direct of indirect, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site en/of de informatie, of met de tijdelijke onmogelijkheid om de site en of de informatie te kunnen raadplegen. Daarnaast is BSP-Administraties niet aansprakelijk voor schade, direct of indirect die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de site verkregen is.

U mag van deze website geen inhoud kopiƫren.